Ulga rehabilitacyjna – o co możesz się starać?

Codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych jest bardzo trudne i kosztowne, w czym ustawodawca próbuje nieco ulżyć, wprowadzając ulgę rehabilitacyjną. Koszty zakupu sprzętu, takiego jak uchwyty dla niepełnosprawnych są dość wysokie, jednak niektóre z nich może odliczyć od podatku.

Polski ustawodawca, wychodząc naprzeciw potrzebom niepełnosprawnym przewidział liczne ułatwienia, takie jak refundacje, dofinansowanie, a także ulgi rehabilitacyjne. Dzięki takiej uldze można odliczyć od podatku koszty poniesione na leczenie i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Podstawą do tego, by zakwalifikować się do ulgi, jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Podatnik może odliczyć wydatki nie tylko poniesione bezpośrednio na cele rehabilitacyjne, ale także na cele ułatwiające codzienne funkcjonowanie, takie jak uchwyty dla niepełnosprawnych lub inny sprzęt do codziennego użytku. Warto zaznaczyć, że takie prawo przysługuje także osobom, które mają na utrzymanie osoby niepełnosprawne i ponoszą z tego tytułu odpowiednie wydatki.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są osoby, które posiadają nadany status osoby niepełnosprawnej. Może to być orzeczenie o niepełnosprawności w jednym z trzech stopni. Może to być również sama decyzja o przyznaniu renty wynikającej z tytułu niemożności do podjęcia pracy. Może to być też renta socjalna lub szkoleniowa. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, może to być orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie innych przepisów prawa. Istnieje także możliwość uwzględnienia orzeczeń o niepełnosprawności, które były wydawane przed wejściem w życie aktualnego prawa w 1997 r. Poprzednie orzeczenia mogą zostać uznane przez instytucje skarbowe do dzisiaj.

Powyższe przypadki dotyczą bezpośrednio osób niepełnosprawnych, podczas gdy także osoba mająca na utrzymaniu takie osoby, może starać się o ulgę. Może to być małżonek, dzieci, rodzice, a także rodzeństwo i powinowaci. Ograniczeniem są jednak dochody tych osób, które nie mogą przekroczyć odpowiedniej kwoty definiowanej rok do roku przez odpowiednie przepisy.

Co można zaliczyć do kosztów wliczanych do ulgi rehabilitacyjnej?

Do kosztów wliczanych do ulgi można zaliczyć wydatki limitowane i nielimitowane. Pierwsze z nich to wydatki poniesione w określonym wcześniej limicie, podczas gdy drugie, to całkowita wartość poniesionych kosztów.

Do wydatków limitowanych zaliczają się między innymi koszty transportu osób niewidomych oraz osób mających niepełnosprawność w ramach narządów ruchu. Występuje tutaj limit kwotowy. Można też odliczyć koszty utrzymania psa asystującego. Powszechnym wydatkiem jest utrzymanie samochodu osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Tutaj też można odliczyć koszty. Ponadto istnieje możliwość odliczenia wydatków na leki, jednak jedynie można to zrobić w ramach różnicy pomiędzy wydatkami a kwotą 100 zł. Musi to być powiązane z opinią lekarza.

Poręcze dla niepełnosprawnych – wydatki nielimitowane

Kolejna grupa to wydatki nielimitowane. W ramach takich wydatków można zaadaptować i wyposażyć mieszkanie adekwatnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Mogą to być na przykład poręcze dla niepełnosprawnych lub przystosowanie w innym zakresie. Można też odliczyć przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do szerokiej grupy wydatków należy zakup sprzętu i urządzeń, które mają umożliwić osobie niepełnosprawnej codzienne funkcjonowanie. Można tu uwzględnić także koszty naprawy takiego sprzętu.

 

Do innych wydatków należy zakup materiałów szkoleniowych, płatność za turnusy rehabilitacyjne, a także za opiekę pielęgniarską lub opłacenie tłumacza języka migowego. Zakres ulg jest jeszcze większy, a szczegóły znajdują się w odpowiednim rozporządzeniu i odrębnych przepisach. Warto pamiętać, że istnieje też szereg przepisów, które warunkują, kto jest uprawniony do ulgi, w zależności od wysokości przychodów oraz ich rodzaju.

Post Author: admin